Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:

I. Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SEPAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Verisi: İmza bilgisi, ad soyad, TC Kimlik No, doğum tarihi/yeri, cinsiyeti, uyruğu, medeni hali, baba adı, medeni durumu, yaşı,

İletişim Verisi: Ev-GSM telefon numarası, ikametgâh adresi, e-posta adresi, dahili telefon numarası,

Mesleki Bilgi: Eğitim durumu, iş tecrübesi, kurs ve seminer bilgisi, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, mezuniyet bilgisi, sürücü belgesi sınıfı, mesleği,

İşlem Güvenliği: İnternet sitesi giriş çıkış bilgisi, Ip adres bilgisi, log kayıtları, kullanıcı adı, cihaz fiziksel adresi/cihazı tanımlayan veri,

Özlük: Çalıştığı departman, ücret bilgisi, SGK numarası, görevi, işe giriş tarihi, çalışılan önceki iş yerleri, önceki iş yerlerine giriş-çıkış tarihi, iş yeri sicil numarası, çalışma şekli, mesleği, çalıştığı bölüm, ifade ve imzası, hukuki işlem bilgileri,

Finans Verisi: Banka hesap bilgisi, Iban no,

Görsel Kayıt Verisi: Fotoğraf

Fiziksel Mekân Güvenliği: Görüntü kaydı, işletmeye giriş çıkış saat bilgisi,

Sağlık Verileri: Sağlık raporu, işe giriş periyodik muayene bilgileri

Diğer Veriler: Aile ve yakın bilgisi, referanslar, askerlik durumu

Özel Nitelikli Veriler: Adli sicil kaydı

III. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz;

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Yönetim faaliyetlerinin,
 • Mal/hizmet satış-alış işlemlerinin,
 • Erişim yetkilerinin,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin,
 • Bilgi güvenliği ve işlem güvenliği süreçlerinin,
 • Finans ve muhasebe işlerinin,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin,
 • İç denetim ve risk yönetimi süreçlerinin,
 • İletişim faaliyetlerinin,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin,
 • Denetim-Etik faaliyetlerin

yürütülmesi amacıyla, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için KVK Kanunu’nun 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu metnin II. maddesinde belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla, KVK Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde; Türk Ticaret Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, Şirketimizin iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçilerine, yurt içi ve/veya yurt dışındaki hizmet sağlayıcılarımıza aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, çalışanlar, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” “Kanunlarda öngörülmesi” “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” “Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” gibi sebeplerle,

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak ve/veya “açık rızanız” alınarak işlenebilecektir.

VI. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. 3 .Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. 4 .Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. 5 .Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6 .Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, Şirketimizin web sayfasında bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla AOSB ACIDERE MAH.SABANCI CADDESİ NO:5 SARIÇAM-ADANA adresine, noter kanalıyla ya da info@sepasplastik.com.tr kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

 • InterpackEurasia
  Almanya, 2017

  04-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya - Düsseldorf da gerçekleşen  Interpack Ambalaj ve Paketleme Fuarına katıldık.

 • Growtech EurasiaEurasia
  Antalya, 2016

  30 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında Antalya Growtech Tarım Fuarındayız. Sizleride aramızda görmekten 
  mutluluk duyarız..
  Salon No: 3 Stand No: 513

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam